การจัดการเรียนรู้ความรู้

การจัดการเรียนรู้ความรู้ ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้และแนวปฏิบัติที่ดี (KM) สำหรับอาจารย์ (ฉบับแก้ไข)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

30 พฤษภาคม 2565 – 2 มิถุนายน 2565

ณ ห้องประชุมโรงแรม Sand dunes เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท ตำบลคลองขุด

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

กระบวนการดำเนินการ

คณะมนุษยศสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดการความรู้ในประเด็นความรู้  เรื่องที่ 1  เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนในยุคโควิด 19” บุคลกรที่เป็น Best Practice คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธชัย บุ้งทอง (อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ) เรื่องที่ 2 “เรื่องการวิจัยและบริการวิชาการชุมชนท้องถิ่นแบบบูรณาการ” บุคลกรที่เป็น Best Practice คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย (ผู้ช่วยอธิการบดี และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร) และอาจารย์ ดร.จักรวาล วงศ์มณี   (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวัฒนธรรม)

เรื่องที่ 1  “เรื่องการจัดการเรียนการสอนในยุคโควิด 19”

สรุปผลแนวปฏิบัติที่ดี เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน               โดยปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ทั้งนี้           มีจุดมุ่งหมายหลักคือ ความปลอดภัยนักศึกษา ตลอดจนอาจารย์ผู้สอน โดยการใช้รูปแบบการสอนที่ทันสมัย จัดบรรยากาศในห้องเรียนอออนไลน์ การผลิตสื่อการสอนที่ทันสมัย

การผลิตสื่อการสอนที่ทันสมัย   

– การผลิตสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Canva (สื่อที่เป็นภาพงานกราฟฟิก)

– การผลิตสื่อการสอนด้วยโปรแกรม PhotoShop (สื่อที่เป็นภาพงานกราฟฟิก)

– การผลิตสื่อการสอนด้วยโปรแกรม iMovie (ตัดต่อคลิปวิดีโอบนโทรศัพท์มือถือ)

– การผลิตสื่อการสอนด้วยโปรแกรม VivaVideo (ตัดต่อคลิปวิดีโอบนโทรศัพท์มือถือ)

 

จากการนำเทคนิคการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัยส่งผลทำให้สื่อการสอนที่ทำออกมามีความน่าสนใจ     เป็นจุดดึงดูดให้นักศึกษาอยากเรียน ทำให้นักศึกษาอยู่ในห้องสอนออนไลน์ของอาจารย์ โปรแกรมที่ใช้สามารถนำไปสอนให้นักศึกษาทำงานส่งอาจารย์ในรูปแบบต่างๆ ได้หลากหลายและไม่ต้องเสียเงิน

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใหม่

เรื่องที่ 2 “เรื่องการวิจัยและบริการวิชาการชุมชนท้องถิ่นแบบบูรณาการ” เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุนภายนอกแบบบูรณาการ

สรุปผลแนวปฏิบัติที่ดี จากการดำเนินการกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ด้านงานวิจัย ในรอบปีงบประมาณ 2565 ผลการดำเนินการพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ดังจะเห็นได้จากการสังเกตคือ ผู้เข้าร่วม กิจกรรมมาเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วน ให้ความร่วมมือในทุกรายกิจกรรมทำให้ผลงานที่ออกมาเป็นไปด้วยความ ราบรื่น บรรยากาศในห้องอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้จากการดำเนินกิจกรรม สามารถสรุปองค์ความรู้ เทคนิคการ

ข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน ได้ดังนี้

  1. 1. จัดทำข้อเสนอตามแบบฟอร์มที่แหล่งทุนกำหนด

1.1 ทำความเข้าใจแบบฟอร์ม และบริบทความต้องการของแหล่งทุน

  1. 2. ชื่อเรื่อง

2.1 น่าสนใจ มีคำสำคัญในชื่อเรื่อง

2.2 สะท้อนให้เห็นจุดเน้นของงานวิจัย

2.3 ชื่อเรื่องสั้น กระชับ ได้ใจความ

  1. 3. ผู้วิจัย/คณะวิจัย

3.1 ประวัติหัวหน้าวิจัยมีความสำคัญกับการให้ทุนเรื่องความเชี่ยวชาญและประสบการณ์             ในการทำงานที่ต้องกับแหล่งทุน

3.2 ทีมควรมีเชี่ยวชาญตรงกับงานวิจัยที่เขียน

3.3 มีนักวิจัยหน้าใหม่ในทีม เพื่อเตรียมถ่ายทอดการทำวิจัยให้นักวิจัยหน้าใหม่

3.4 ชื่อเรื่องต้องสัมพันธ์กับศาสตร์ของผู้เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

  1. 4. ที่มาและความสำคัญ

4.1 ระบุประเด็นสำคัญของงานวิจัย

4.2 ทบทวนวรรณกรรมที่เป็นปัจจุบัน

4.3 อธิบายให้เห็นความสำคัญและข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหา และตอบโจทย์งานวิจัยได้

4.4 แสดงให้แหล่งทุนเห็นว่าประเด็นที่เสนอเป็นการวิจัยต่อยอดสร้างสรรค์งานวิจัยใหม่

  1. 5. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

5.1 วัตถุประสงค์กับหัวข้อต้องสอดคล้องกัน

5.2 ทำให้ครอบคลุมการวิจัยที่ต้องศึกษา

  1. 6. กรอบแนวคิด

6.1 สร้างกรอบแนวคิดที่ทันสมัย

6.2 เสนอกรอบแนวคิดที่เห็นผลผลิตงานวิจัยที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด

  1. 7. ขอบเขตการวิจัยและงบประมาณ

7.1 กำหนดขอบเขตปริมาณงานให้เหมาะกับระยะเวลาและงบประมาณ

7.2 ชี้แจงรายละเอียดของหมวดงบประมาณให้ชัดเจน

  1. 8. ระเบียบวิธีการวิจัย

8.1 ระบุระเบียบวิธีการวิจัยแบบย่อให้ผู้พิจารณาทุนเข้าใจในขั้นตอนและ

การดำเนินการวิจัย

8.2 ระเบียบวิธีการวิจัยถูกต้องตามหลักวิชาการ

  1. 9. แผนการดำเนินงาน

9.1 แสดงรายละเอียดขั้นตอนอย่างชัดเจน

9.2 มีคำอธิบายประกอบแผนดำเนินงานให้เข้าใจง่าย

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่นี้ คลิก

จากการนำเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุนไปใช้ ส่งผลทำให้อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีทั้งนักวิจัยเดิม และอาจารย์นักวิจัยหน้าใหม่ สามารถเขียนขอเสนองบประมาณทุนสนับสนุนทุนวิจัยทั้งภายนอกและภายใน เพิ่มมากขึ้นต่อไป

 

 

Total Page Visits: 45 - Today Page Visits: 1