ประวัติความเป็นมา

พ.ศ. 2490 เปิดโรงเรียนฝึกหัดครูในจังหวัดอุบล ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับ ทั้งในด้านสถานที่ ชื่อสถานศึกษา

พ.ศ. 2498 ได้เปิดหลักสูตรตามประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)

พ.ศ. 2501 ยกฐานเป็นวิทยาลัยครูอุบลราชธานีเพิ่มประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง  (ป.กศ.สูง) พ.ศ. พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู แบ่งเป็นส่วนราชการใหม่ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหนึ่งในวิชาที่จัดตั้งขึ้น

พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูอุบลราชธานีเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปลี่ยนชื่อเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          15 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏอุบลราชธานีได้ยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นคณะหนึ่งในโครงสร้างมหาวิทยาลัยโดยมีสำนักงานคณะตั้งอยู่ที่ อาคาร4 ห้อง 4104-4105 ส่วนสาขากระจ่ายอยู่ตามอาคารต่างๆ หลายอาคารเช่น อาคาร2 อาคาร4 อาคารศิลปะ อาคารดนตรีและนาฎศิลป์ ศูนย์ศิลปวัฒนาธรรมกาญจนาภิเษก

          9 กันยายน 2552 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ย้ายมาปฏิบัติงานที่อาคาร20โดยมีสำนักงานคณบดีตั้งอยู่ที่ชั้น2 ส่วนสาขาวิชาจะอยู่ที่ชั้น3

          1 กุมภาพันธ์ 2553 สาขาวิชานิติศาสตร์ได้แยกไปเป็นโครงการจัดตั้ง๕ระนิติศาสตร์ ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีสาขาวิชา17 สาขาระดับปริญาตรี 13 สาขา ระดับปริญาโท(ภาคพิเศษ) 3 สาขา และระดับปริญาเอก 1 สาขา

 

 

Total Page Visits: 1297 - Today Page Visits: 3