วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

“จัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น  บำรุงศิลปวัฒนธรรม  หนุนนำภูมิปัญญาสู่สังคม”

วิสัยทัศน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะแห่งความสุข ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นศูนย์กลางด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น  สร้างและพัฒนาเครือข่าย เพื่อเป็นกลไกในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์

   เอกลักษณ์  :  สร้างสรรค์ภูมิิปัญญา นำพาการพัฒนาท้องถิ่น

   อัตลักษณ์  :  ศึกษาดีมีจิตอาสา

พันธกิจ

          1. พัฒนานักศึกษาให้มีลักษณะที่พึ่งประสงค์และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาสังคม ชุมชนและท้องถิ่น

          2. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

          3. สานสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นโดยการบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

          4. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุขและองค์กรแห่งการเรียนรู้

          5. สืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นอุบล

          6. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชนและท้องถิ่น

 

วัตถุประสงค์ (เป้าประสงค์)

          1. เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข และสต้างสุขภาวะที่ดีให้กับ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          2. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่พึ่งเป็นสงค์ และมีคุณภาพ

          3. เพื่อดำเนินพันธกิจในฐานะหน่วยงานหลักของสถาบันอุดมศึกษาได้แก่  การจัดการเรียนการสอน วิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

          4. เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และดำเนินตามหลักธรรมาภิบาล

          5. เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

          1.พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์

          2.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

          3.วิจัยและพัฒนานวัตกรรมชุมชนและสังคมเพื่อการ (SoCial Innovation and Local) พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

          4.บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

          5. สืบสานทำนุบำรุ่งศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นอุบลราชธานี

          6.พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุขตามหลักธรรมาภิบาล

          7. สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาองค์กร ชุมชนท้องถิ่น

          8. การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

Total Page Visits: 875 - Today Page Visits: 1