สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รายตัวบ่งชี้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561

 

ชื่อองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

คะแนน

ผลการประเมิน

ตัวตั้ง

ผลลัพธ์
(%
หรือสัดส่วน)

ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

59.52

3.50

3.50

 

 

 

 

 

17

1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

36.5

ร้อยละ 29.44

3.68

124

1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

36

ร้อยละ 29.03

2.42

124

1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จำนวนอาจารย์ประจำ

21.91 : 1

ร้อยละ -12.36

5

107

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

6 ข้อ

5.00

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

6 ข้อ

5.00

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 1

4.06

ระดับดี

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

6

6  ข้อ

5.00

 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

4,175,600.00

34,226.29

5.00

124

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

30.60

ร้อยละ 24.68

5.00

124

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2

5

ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

6

6  ข้อ

5.00

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3

5.00

ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

7

6  ข้อ

5.00

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4

5.00

ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ การบริหารจัดการ

5.1

การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ

7

7  ข้อ

5.00

5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร

6

6 ข้อ

5.00

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5

5.00

ระดับดีมาก

คะแนนเฉลี่ย  (องค์ประกอบที่ 1-5)

4.58

ระดับดีมาก

ผลการประเมิน

ช่วงคะแนน

ความหมาย

0.00-1.50

การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

1.51-2.50

การดำเนินงานต้องปรับปรุง

2.51-3.50

การดำเนินงานระดับพอใช้

3.51-4.50

การดำเนินงานระดับดี

4.51-5.00

การดำเนินงานระดับดีมาก

 

 

 

Total Page Visits: 433 - Today Page Visits: 1