สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หลักสูตรสาขาวิชา

 

 

องค์ประกอบที่ 1

องค์ประกอบที่ 2

องค์ประกอบที่ 3

องค์ประกอบที่ 4

องค์ประกอบที่ 5

องค์ประกอบที่ 6

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2-6

ระ
ดับคุณภาพ

1.1

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

ผ่าน/ไม่ผ่าน

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย

คะแนน
เฉลี่ย

คะแนน
เฉลี่ย

การจัดการการท่องเที่ยวฯ

ผ่าน

4.74

5

3

3

3

3

3.33

3

3

3

3

5

3

3.47

ดี

ธุรกิจโรงแรม

ผ่าน

4.51

5

3

3

3

3

0.33

3

3

3

3

5

3

3.22

ดี

ดนตรี

ผ่าน

4.60

5

3

3

2

3

4.40

4

2

3

3

4.5

4

3.50

ดี

ภาษาจีน

ผ่าน

4.31

4.38

3

4

3

3

2.56

4

3

3

3

5

3

3.48

ดี

ภาษาอังกฤษ

ผ่าน

4.60

4.89

3

4

3

3

2.22

3

3

3

3

5

3

3.44

ดี

ภาษาไทย

ผ่าน

4.67

5

3

3

3

3

5

3

3

3

3

5

3

3.59

ดี

ทัศนศิลป์

ผ่าน

4.31

5

2

3

3

3

3.89

3

3

3

3

5

3

3.40

ดี

การพัฒนาชุมชน

ผ่าน

4.31

5

3

4

3

3

4.44

3

4

3

4

5

4

3.83

ดี

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ผ่าน

4.51

5

3

3

3

3

1.67

4

3

3

3

5

4

3.48

ดี

นาฏศิลป์และการละคร

ผ่าน

4.64

5

3

2

2

3

2.22

2

3

3

3

5

4

3.22

ดี

รัฐประศาสนศาสตร์

ผ่าน

4.24

3.30

4

3

3

4

4.44

4

4

4

3

5

3

3.77

ดี

บรรณารักษศาสตร์ฯ

ผ่าน

4.63

5

3

3

4

3

3.89

4

3

3

3

5

3

3.66

ดี

การปกครองท้องถิ่น

ผ่าน

4.91

2.93

4

3

3

3

2.22

3

4

4

3

5

3

3.47

ดี

ภาษาอังกฤษ(ศศ.ม.)

ผ่าน

4.57

0.63

ไม่รับการประเมิน

2

2

2

2.17

3

2

3

3

5

3

2.70

ปานกลาง

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา(ศศ.ม.)

ผ่าน

4.74

2.50

4

4

3

4

4.33

4

4

4

3

3

3

3.81

ดี

การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น (รป.ม)

ผ่าน

4.44

1.25

ไม่รับการประเมิน

3

4

4

5

4

4

3

3

5

3

3.64

ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค(ปร.ด.)

ผ่าน

4.55

5

3

4

3

4

5

4

4

3

3

5

3

3.89

ดี

คะแนนเฉลี่ยรวม 17 หลักสูตร เท่ากับ 3.50 ระดับคุณภาพดี

 

Total Page Visits: 511 - Today Page Visits: 1