หลักสูตรที่เปิดสอน

มี 13 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
1.สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (Local Goverment)
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการแบบบูรณาการให้เป็นนักวิชาการ นักบริหาร นักปกครอง นักวิจัย และนักพัฒนาที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและท้องถิ่น โดยใช้หลักการประชาธิปไตย หลักคุณธรรมจริยธรรม และหลักนิติธรรมในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ไปสู่การเป็นผู้นำในการปกครองท้องถิ่นและสร้างและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
โอกาสด้านอาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษา นักวิชาการ นักบริหาร นักการปกครอง นักวิจัย และนักพัฒนา

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (ศป.บ.)
2. สาขาทัศนศิลป์ (Visual Art)
มุ่งผลิตบัณฑิตด้านศิลปกรรมที่มีความรู้และความสามารถในการสร้างงานศิลปและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเน้นคุณลักษณะบัณฑิตที่เห็นคุณค่าของศิลป และรักการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ สู่สังคมและผลงาน ด้านจิตกรรมประติมากรรม สถาปัตยกรรม งานออกแบบ โดยเน้นให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริงภายไต้การดูแลและเอาใจใส่จากผู้ทรงคุณวุฒิ
โอกาสด้านอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา ศิลปผู้สร้างสรรค์ผลงานอย่างหลากหลาย ครูสอนศิลปในสถาบันต่างๆ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและการประชาสัมพันธ์ งานออกแบบตกแต่งบ้านเรือนและตกแต่งภายใน

3.สาชาวิชาดนตรี (Music)
เปิดสอนหลักสูตรดนตรีตะวันตก เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านภาคการปฏิบัติและภาคทฤษฏีหลักวิชาดนตรีพร้อมทั้งมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีด้านดนตรี มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีตลอดจนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตและอาชีพในอนาคต
โอกาสด้านอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา นักดนตรี นักร้อง ผู้ประพันธ์เพลง ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน นักวิชาการดนตรี ผู้ควบคุมวงดนตรี ควบคุมห้องบันทึกเสียง ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการเกี่ยวกับดนตรี สถาบันดนตรีหรือโรงเรียนสอนดนตรี

4.สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร(Classical Dance and Drama)
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางด้านนาฏศิลป์และการละครเพื่อการอนุรักษ์พัฒนาสร้างสรรรค์ที่เน้นจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชียวชาญทางด้านนาฏศิลปไทย นาฏศิลป์พื้นเมืองและการละคร สามารถสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์จากองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดีผู้เรียนมีโอกาสเป็นตัวแทนไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง
โอกาสด้านอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา ศิลปิน นักแสดง นักออกแบบชุด การแสดงในสถานประกอบการทางนาฏศิลป์ ครูฝึกสอนเต้นรำการแสดง ครูสอนนาฏศิลปการแสดงในสถาบันการศึกษา เจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับนาฏศิลป์หรือสถาบันสอนการแสดง

หลักสูตรศิลปศาตร์บัณฑิต
5. สาขาวิชาภาษาไทย (Thai)
จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้พัฒนาวิชการ เชี่ยวชาญวรรณกรรมมีคุณธรรมนำชีวิตและอนุรักษ์ภาษาไทย
โอกาสด้านอาชีพเมื่อสำเเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพได้หลายอย่างหลากหลายทั้งในหน่วยงานรัฐ เอกชนงานอิสระ ได้แก่นักวิชาการ นักสื่อสารมวลชน นักเขียน นักโฆษณาประชาสัมพันธ์ เลขานุการ เจ้าหน้าที่บรรณาธิการ เจ้าหน้าที่สำนักพิมพ์ และเป็นครูสอนภาษาไทย

6. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการ (Touriism and Hospitality Manageement)
จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์จริงในระหว่างเรียนมีความเป็นเลิศในด้านการจัดการท่องเที่ยวและการบริการ มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ
โอกาสด้านอาชีพเมื่องสำเร็จการศึกษา มัคคุดทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงานในบริษัทนำเที่ยว เรือสำราญ สายการบิน ท่าอากาศญาน ธุรกิจประชุมสัมนาและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เจ้าของธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ นักวิชาการ อาจารย์สอนการท่องเที่ยวและบริการ

7.สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม(Hotel business)
มุ่งผลิตบัณฑิตที่พร้อมด้วยความรู้และทักษะในการให้บริการงานโรงแรมเป็นผู้มีจิตบริการในการเป็นพนักงานที่ดีและพัฒนาตนเองสู้ความเป็นเลิศตามมาตรฐาน สมรถนะวิชาชีพในระดับสากล
โอกาสด้านวิชาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา ได้แก่ พนักงานในสถานประกอบการด้านโรงแรมและการบริการ เช่นพนักงานต้อนรับ พนักงานบริหารอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานแม่บ้าน พนักงานภัตตาคาร พนักงานต้อนรับธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พนักงานต้อนรับบนเรือสำราญ พนักงานจัดกิจกรรมนอกสถานที่organizer เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจส่วนตัว
ติดต่อสอบถาม 0-4535-2000 ต่อ1508 อ.บุรินทร์ สิริเนตร์ 09-2519-9615

8.สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์(Library and lnformafton science)
มุ่งผลิตบัณฑิตโดยเน้นที่ความถนัดทางวิชาชีพ เช่นงานเทคนิคบริการงานบริหารความรู้ทักษะในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เช่นเทคโนโลยีสารสนเทศทักษะการสื่อสารเพื่อนบัณฑิตมีความสามารถในการเป็นบรรณารักษ์และสารนิเทศในท้องถิ่น
โอกาสด้านวิชาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดนักสารนิเทศนักเขียน บรรณาธิการ เลขานุการ ครูบรรณารักษ์ ต้องเรียนวิชาชีพครูเพิ่มเติม นักจดหมายเหตุ นักพิสูจน์อักษร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลนโยบาย และแผนนักจัดรายการวิทยุ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
ติดต่อสอบถาม 045-352000 ต่อ 1503
อ. ปัจทมา จรัสรุ่งรวีวร 08-15483739
อ. วรนุช ศรีพลัง 08-19115250
อ. ชนันรัตร์ รูปใหญ่ 09-34455659

9. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน(Community development)

มุ่งผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีจริยธรรม เข้าใจในทฤษฎีแนวคิดและขบวนการการพัฒนาชุมชนมีทักษะและความสามารถในการวิจัย คิดวิเคราะห์เพื่อหนุนเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่นยืน
โอกาสในการประกอบอาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษา 1) พัฒนาการ/พัฒนากรจังหวัดและอำเภอ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนใน อบต., เทศบาล 3) นักพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทุก อบต. เทศบาล และหน่วยงานราชการต่างๆ 5) ครูสังคมศึกษา 6) ทำงานในองค์การมหาชน เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , สำนักงานสาธารณสุขแห่งชาติ, สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯลฯ 7) นักพัฒนาและนักวิจัยอิสระ (NGO) 8) ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ติดต่อสอบถาม 045-352000 ต่อ 1512

10. สาขาวิชาภาษษจีน(Chinese)

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มัทักษะความรู้ความสามารถเชิงบูรณาการและความคิดสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานโลกยุคใหม่ โดยได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้แก่
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งคุณหมิง และ มหาวิทยาลัยเฉิงตู เพื่อร่วมกันผลิตบัณฑิตตามเป้าประสงค์โดยนักศึกษาสาขาภาษาจีนชั้นปีที่ 3 ทุกคน จะได้มีโอกาสเดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศจีนเป็นระยะเวลา 1 ปี
โอกาสด้านวิชาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา ได้แก่ ล่ามภาษาจีน (ทั้งภาครัฐและเอกชน) เจ้าหน้าที่ในสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกสินค้าไทย-จีน ครูอาจารย์สอนภาษาจีน รวมทั้งพนักงานในภาคธุรกิจการบริการต่างๆ เช่น สนามบิน โรงแรม ร้านอาหาร ติดต่อสอบถาม 0-4535-2000 ต่อ 1502

11.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(Public administration)

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักบริหาร นักปกครอง นักพัฒนา นักวิชาการ ที่มีคุณธรรมจริยธรรมยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย มีความรู้ความสารารถและนำและเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
โอกาสด้านวิชาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา พนักงานฝ่ายการปกครอง ปลัดอำเภอ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร และทหารชั้นสัญญาบัตร นักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน ทันตวิทยา และข้าราชการครู(เรียนวิชาชีพครูเพิ่มเติ่ม) นักวิจัยอิสระ ผู้บริหารองค์กรอิสระ ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง
ติดต่อสอบถาม 0-4535-2000 ต่อ 1523

12. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English)

จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสูง ด้านภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติ
โอกาสด้านวิชาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา เลขานุการ พนักงานในหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชน หรือ สถาบันการเงิน พนักงานในธุรกิจบริการต่างๆ เช่น โรงแรม รีสอร์ท สนามบินสายการบินเรือท่องเที่ยว หรือภัตตาคารธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนเป็นนักวิชาการ ครูอาจารย์หรืออาชีพอิสระ เช่น นักแปล ล่าม หรือครูสอนพิเศษภาอังกฤษ
ติดต่อสอบถาม 0-4535-2000 ต่อ 1504

13.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (English)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงด้านภาษาอังกฤษ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม กับงานที่ปฎิบัติสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติมีความเป็นไทยและสากลอย่างสมดุลและเป็นฐานกำลังสำคัญนากรพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
โอกาสด้านวิชาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา นักแปล นักวิชาการอิสระ ผู้สอนภาษาอังกฤษ เลขานุการ พนักงานต้อนรับ และบริการโรงแรม เรือสำราญ สายการบินและบริษัทเอกชน บรรณาธิการ ผู้พิสูจน์อักษรประจำโรงพิมพ์ ผู้สื่อข่าว
ติดต่อสอบถาม 045-352000 ต่อ1549
ผศ.กรรณิกา นาคพันธ์แก้วสมุทร์ โทร.09-7338-2599

Total Page Visits: 2697 - Today Page Visits: 3