หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะ                         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย              :  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

ภาษาอังกฤษ           :  Bachelor of  Political  Science  Program in Politics and Government

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)    :  รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)

ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)    :  ร.บ. (การเมืองการปกครอง)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of  Political  Science (Politics and Government)

ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ) :  B.Pol.Sc. (Politics and Government)

 

3. วิชาเอก

    ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

    ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

5.2 ประเภทของหลักสูตร

      หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

5.3 ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย

5.4 การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

R หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565

R สภาวิชาการ เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม

ครั้งที่ 4 / 2564 วันศุกร์  ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564

R สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 7 / 2564

วันศุกร์  ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552  ในปีการศึกษา 2567

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

8.1 รับราชการ / หน่วยงานของรัฐ

1)  พนักงานฝ่ายปกครอง ปลัดอำเภอ ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

2)  นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร นายตำรวจชั้นประทวน นายทหารชั้นสัญญาบัตร

นายทหารชั้นประทวน

3)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

4)  นักพัฒนาชุมชนและนักพัฒนาสังคม

5)  นักทัณฑวิทยาฝ่ายปฏิบัติการ

6)  ตำรวจรัฐสภา

7)  เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง

8)  เจ้าหน้าที่สัสดี

9)  นักวิชาการศึกษา

10) นักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

11) นักจัดการงานทั่วไป

12) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

13) ข้าราชการในกระทรวงต่าง ๆ

14) นักการเมืองระดับประเทศและระดับท้องถิ่น

15) ข้าราชการในองค์กรอิสระต่าง ๆ

16) เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล

17) นักวิชาการรัฐสภา

18) ครูสอนวิชาเอกสังคมศึกษา (ที่มีใบประกอบวิชาชีพครู)

8.2 ภาคเอกชน

1) นักวิชาการและนักวิจัยอิสระ

2) พนักงานฝ่ายบริหารงานทรัพยากรมนุษย์และฝ่ายบุคคล

3) ผู้บริหารองค์กรระดับสูง

4) ผู้ประกอบการธุรกิจ

5) ผู้สื่อข่าวการเมือง  นักวิเคราะห์ข่าวการเมือง

6) นักวิเคราะห์การลงทุน

7) นักวิเคราะห์ระบบงาน

8) พนักงานธนาคาร

9) นักวิเคราะห์โครงการ

10) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

11) เจ้าหน้าที่ประสานงาน

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ที่มีความรอบรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง การบริหารและทักษะ
ด้านการพัฒนาเชิงบูรณาการ  ยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตย  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีจิตสาธารณะ  และรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ

1.2 ความสำคัญ

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการเมืองการปกครองเป็นศาสตร์เกี่ยวข้องกับการเมือง         การปกครอง  การบริหารและการพัฒนาวิถีชีวิตของคนในสังคมโดยบูรณาการกับศาสตร์อื่น เพื่อผลิตบัณฑิต ทางด้านรัฐศาสตร์  ให้มีความรู้  มีทักษะ มีคุณธรรมจริยธรรม  รู้เท่าทันสถานการณ์และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของสังคมได้

1.3 วัตถุประสงค์

1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางรัฐศาสตร์ ด้านการเมืองการปกครองและสามารถบูรณาการกับศาสตร์อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และมีอุดมการณ์ประชาธิปไตย

3) เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตระหนักถึงความเป็นท้องถิ่นและเข้าใจในปัญหาของสถานการณ์
ทางการเมืองการปกครองในระดับท้องถิ่น  ระดับชาติและระดับนานาชาติได้

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง: ระยะเวลาตั้งแต่ ปีการศึกษา  2565 –  2569

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
– พัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตให้มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าที่ สกอ. กำหนด สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 – พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจากหลักสูตรในระดับสากล

– ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ

– เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม          ในการพัฒนาหลักสูตร

– การรับทราบหลักสูตรจาก สกอ.

– รายงานการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการประเมินหลักสูตร

 

– พัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม – สำรวจ/ติดตามความต้องการของสังคม

 

– รายงานผลการประเมิน     ความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตขององค์กร/สถาบัน/สังคม      ที่บัณฑิตปฏิบัติงาน

– ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
ในด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถในการทำงาน
โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
จาก 5.00

–  พัฒนาบุคลากรด้าน      การเรียนการสอนและบริการวิชาการ             ให้มีประสบการณ์        จากการนำความรู้        ทางรัฐศาสตร์ไปปฏิบัติงานจริง

 

– สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการสอนให้ทำงานบริการวิชาการแก่สังคม

– สร้างบุคลากรของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขา             วิชาการเมืองการปกครองให้ได้รับการยอมรับในทางวิชาการ

– ปริมาณงานบริการวิชาการ    ต่ออาจารย์ในหลักสูตร

– ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่

ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา

1.1  ระบบ

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ                 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาคการศึกษา  มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 (ภาคผนวก ก)

         1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาอาจเปิดภาคฤดูร้อนและใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยกำหนดระยะเวลา และจำนวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

ไม่มี

2.  การดำเนินการหลักสูตร

2.1  วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่  1  เดือน กรกฎาคม – ตุลาคม

ภาคการศึกษาที่  2  เดือน ธันวาคม – มีนาคม

ภาคฤดูร้อน เดือน เมษายน – มิถุนายน

หรือให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1)  ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2)  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี   พ.ศ. 2561 หมวด 2 ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและวิธีการรับเข้าศึกษา

3)  ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด

4)  คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นอกเหนือจากนั้น อาจอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2565 2566 2567 2568 2569
ชั้นปีที่ 1 50 50 50 50 50
ชั้นปีที่ 2 50 50 50 50
ชั้นปีที่ 3 50 50 50
ชั้นปีที่ 4 50 50
รวม 50 100 150 200 200
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 50 50

. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

3.1 หลักสูตร

        1) จำนวนหน่วยกิต 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

        2) โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร  แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                          ไม่น้อยกว่า                 30   หน่วยกิต

1)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                           6   หน่วยกิต

2)  กลุ่มวิชาภาษา                                                  9   หน่วยกิต

3)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                            6   หน่วยกิต

4)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             9   หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ                              ไม่น้อยกว่า                 94   หน่วยกิต

1)  กลุ่มวิชาบังคับ                                                  60   หน่วยกิต

2)  กลุ่มวิชาเลือก                                                   27   หน่วยกิต

3)  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา                7   หน่วยกิต

               ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                            ไม่น้อยกว่า                   6   หน่วยกิต

 

3) รายวิชา

       – รหัสวิชา

ความหมายของเลขรหัสประจำวิชาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการเมือง การปกครอง ประกอบด้วยเลข  7  หลัก  มีความหมายดังนี้

เลขลำดับที่ 1-3  (260)  หมายถึง   หมู่วิชา การเมืองการปกครอง

เลขลำดับที่ 4     (1-4)            หมายถึง   ระดับความยากง่าย หรือระดับชั้นปี

เลขลำดับที่ 5            หมายถึง   ลักษณะกิจกรรมหรือเนื้อหาวิชาดังต่อไปนี้

  • หมายถึง  กลุ่มวิชารัฐศาสตร์และการเมืองการปกครอง
  •         หมายถึง   กลุ่มวิชาองค์การและการบริหารจัดการ
  •        หมายถึง   กลุ่มวิชากฎหมายและระเบียบบริหารราชการ
  • หมายถึง    กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

8             หมายถึง   กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เลขลำดับที่  6-7           หมายถึง   ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม

 

 

 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    เรียนไม่น้อยกว่า             30     หน่วยกิต

         1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์               เรียนไม่น้อยกว่า               6     หน่วยกิต

9011103 การรู้สารสนเทศและการเรียนรู้

Information Literacy and Learning

3(3-0-6)
9011104 ปรัชญาและการคิดอย่างมีเหตุผล

Philosophy and Rational Thinking

3(3-0-6)
9011105 คุณธรรมจริยธรรมสำหรับบัณฑิต

Morality for Graduates

3(3-0-6)
9012116

 

9012117

งานและการเรียนรู้เพื่อชีวิต

Work and Learning for life

สุนทรียภาพแห่งชีวิต

Aesthetics of Life

3(2-2-5)

 

3(2-2-5)

 

9012118 ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาตน

The King’s Philosophy for Self-Development

3(2-2-5)
       

                         2) กลุ่มวิชาภาษา                       เรียนไม่น้อยกว่า            9         หน่วยกิต

9022117 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Thai for Communication

3(3-0-6)
9022118 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

English for Communication

3(3-0-6)
9022119 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้

English for Learning Skills

3(3-0-6)

 

     3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์              เรียนไม่น้อยกว่า           6         หน่วยกิต

9031117 วิถีความเป็นไทย

Ways of Thainess

3(3-0-6)
9032107 กฎหมายและสิทธิมนุษยชน

Laws and Human Rights

3(3-0-6)
9032108 เศรษฐกิจดิจิทัล

Digital Economy

3(2-2-5)
9032109

 

9032110

 

9032111

ความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม

Happiness in Multicultural Society

วิถีชีวิตและภูมิปัญญาอีสาน

LifeStyles and Wisdom of Esan

จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น**

Voluntary Mind for Local Development

 3(3-0-6)

 

3(2-2-5)

 

3(2-2-5)

9032112 วัยใส ใจสะอาด

Youngster with Good Heart

3(2-2-5)

                             หมายเหตุ**เป็นรายวิชาบังคับสำหรับผู้เข้าศึกษาทุกหลักสูตร

 

4)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต

  9041104 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

Mathematics in Daily Life

 3(2-2-5)  
  9041105 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต

Exercises for Quality of Life

 3(2-2-5)  
  9042113 คอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทันในยุคดิจิทัล

Computers and Literacy in Digital Age

 3(2-2-5)  
  9042114 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อนาคต

Application of Future Innovation and Technology

 3(2-2-5)  
  9042115 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

Science and Technology for Sustainable Environment

 3(2-2-5)  
  9042116 สุขภาพเพื่อชีวิต

Health for Life

 3(2-2-5)  
  9042117 ธรรมชาติบำบัด

Natural Medicine

 3(2-2-5)  
  9042118 เกษตรและอาหารเพื่อคุณภาพชีวิต

Agriculture and Food for Quality of Life

 3(2-2-5)  
  9042119 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

Value added Building from Local Wisdom

 3(2-2-5)  
   

 

 

 

 

 

   
ข   หมวดวิชาเฉพาะ   เรียนไม่น้อยกว่า   94    หน่วยกิต
  1)  กลุ่มวิชาบังคับ                       เรียนไม่น้อยกว่า       60  หน่วยกิต  
2601101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์

Introduction to Political Science

3(3-0-6)

 

2601102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์

Introduction to Economics

3(3-0-6)
2601103 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาการเมือง

Introduction to Political Philosophy

3(3-0-6)
2601104 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ

Introduction to Public Administration

3(3-0-6)
2601105 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีการเมืองและสังคม

Introduction to Social and Political Theory

3(3-0-6)
2601301 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

Introduction to Law

3(3-0-6)
2601401 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Introduction to International Relations

3(3-0-6)
2602101 การเมืองการปกครองไทย

Thai Politics and Government

3(3-0-6)
2602102 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง

Political Parties, Interest Groups and Elections

3(3-0-6)
2602103 การสื่อสารทางการเมือง

Political Communication

3(3-0-6)
2602104 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ

Comparative Politics and Government

3(2-2-5)
2602201 องค์การและการบริหารงานภาครัฐ

Organization and Public Administration

3(2-2-5)
2602204 การบริหารการคลังภาครัฐ

Public  Fiscal Administration

3(3-0-6)
2603101 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

Constitution and  Political  Institutions

3(3-0-6)
2603102 ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์

English  for Political Scientists

3(3-0-6)
2603103 การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย

Thai Local Politics and Government

3(3-0-6)
2603104 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

Research  Methodology  in Political Science

3(2-2-5)
2603301 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

Government Regulations

3(2-2-5)
2604101 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

Development Strategy

3(2-2-5)
2604102 สัมมนาการเมืองและการปกครอง

Seminar on Politics and Government

 

3(2-2-5)

2)  กลุ่มวิชาเลือก                      เรียนไม่น้อยกว่า           27        หน่วยกิต

                             วิชาบังคับเลือก                                                  12        หน่วยกิต

2602303 กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป

Criminal Law in General Principles

3(3-0-6)
2603302 กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจำวัน

Judicial Process and Law in Daily Life

3(3-0-6)
2603303 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

Criminal Procedure

3(3-0-6)
2604303 กฎหมายปกครอง

Administrative Law

3(3-0-6)

 

วิชาเลือก                                                         15        หน่วยกิต

2601107

 

อุดมการณ์ทางการเมืองร่วมสมัย

Contemporary Political Ideology

3(3-0-6)

 

2601108 ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง

Political Theory and Ethics

3(3-0-6)
2601211 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร       การพัฒนา

Information and Technology System for Development Administration

3(2-2-5)
2602105 การเมืองภาคประชาชน

People’s Politics

 

3(2-2-5)
2602202 การจัดการความขัดแย้งและภาวะวิกฤต

Conflict and Crisis Management

3(3-0-6)
2602401 นโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอำนาจ

Foreign Policies of Major Power

3(3-0-6)
2603105 จิตวิทยาการเมือง

Political Psychology

3(3-0-6)
2603201 การบริหารระบบสวัสดิการภาครัฐและเอกชน

Welfare Administration in Public and Private Sectors

3(3-0-6)
2603304 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

Civil Procedure

3(3-0-6)
2603305 กฎหมายลักษณะพยาน

Evidence Law

3(3-0-6)
2603306

 

กฎหมายมหาชนสำหรับนักรัฐศาสตร์

Public Law for Political Scientists

3(3-0-6)

 

2603307 กฎหมายอาญาภาคความผิด

Criminal Law in Offence

3(3-0-6)
2604103 นิเวศวิทยาการเมืองและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

Political Ecology and Resource Allocation

3(2-2-5)
2604104 ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ

Comparative Democracy

3(3-0-6)
2604105 การพัฒนาเมืองและชนบท

Urban and Rural Development

3(2-2-5)
2604106 ภาวะผู้นำสำหรับนักรัฐศาสตร์

Leadership for Political Scientists

3(3-0-6)

 

2604107 การต่อต้านทุจริตศึกษา

Anti – Corruption Studies

3(3-0-6)
2604108 การวิจัยภาคสนามทางรัฐศาสตร์

Field Research in Political Science

3(2-2-5)
2604301 ระบบบริหารราชการเปรียบเทียบ

Comparative Bureaucratic System

3(2-2-5)
2604302 กฎหมายป้องกันเกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์

Protective Law of Cyber Crime

3(3-0-6)
2604401 ระบบรัฐสภาเปรียบเทียบ

Comparative Parliamentary Systems

3(3-0-6)
2604402 อาเซียนในยุคโลกาภิวัตน์

ASEAN and Globalization

3(3-0-6)
     

                               3)  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                 7        หน่วยกิต

 

2603801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์

Preparation for Professional Experience in
Political Science

 

2(90)

2604801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์

Field of Experience in Political Science

5(450)

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                       เรียนไม่น้อยกว่า              6         หน่วยกิต

เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา

Total Page Visits: 775 - Today Page Visits: 3