แบบฟอร์มทั่วไป

++ Footer การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๖ “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ๑๑ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ ++

1. แบบฟอร๋มขอติดป้ายประชาสัมพันธ์ 

2. แบบฟอร์มขอส่งจดหมายลงทะเบียนหรือจดหมายด่วนพิเศษ

3. แบบฟอร๋มใบแจ้งซ่อม / ติดต่ออุปกรณ์ 

4. แบบฟอร๋มจองห้องประชุม/สถานที่่จัดงาน

5. แบบฟอร๋มคำร้องขอใช้ระบบ E-mail และระบบ Login Internet

6. แบบฟอร์มคำร้องขอใช้บริการไอทีคลีนิก (ซ่อมบำรุง)

7. แบบฟอร์มการขอใช้ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Voice Over IP)

8. แบบฟอร์มขอรับรหัสผลิตภัณฑ์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมชุดออฟฟิศ (Microsoft Volume License)

9. แบบฟอร์มขอลงทะเบียน Mac Address (ฉพาะอุปกรณ์ส่วนตัว) (สำหรับบุคลากร) (สำหรับนักศึกษา)

10.แบบฟอร์มคำร้องขอใช้บริการ ระบบจัดการชั้นเรียน

11. แบบฟอร์มคำร้องขอใช้บริการ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย (ระบบจัดชื้อจัดจ้าง/แผนงาน/งบประมาณ)

12.แบบฟอร์มคำร้องขอใช้บริการ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย (ระบบบุคลากร)

13. แบบฟอร๋มคำร้องขอยกเลิก User Account ระบบสารสนเทศ 

14. แบบฟอร์มขอกระเป๋ายา และเวชภัณฑ์

15. แบบฟอร์มขอชุดยา และเวชภัณฑ์ สำหรับเดินทางไปต่างประเทศ 

16. แบบฟอร์มขอชุดยา และเวชภัณฑ์ประจำตู้ยา สำนักงาน/คณะ

17. แบบฟอร๋มขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

18. แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการยานพาหนะ

19. แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมรถยนต์ 

20. แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3ก)

21. แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน

22. แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตซื้อหรือจ้าง (สำหรับหน่วยงานศูนย์/สำนัก/สถาบัน)

23. แบบฟอร๋มค่าตอบแทนและค่าใช้สอย (สำหรับหน่วยงานศูนย์/สำนัก/สถาบัน)

24. แบบฟอร์มใบตรวจรับการจ้าง 

25. แบบฟอร๋มใบสำเคัญรับเงิน

26. แบบฟอร๋มสัญญายืมเงิน 

27. แบบฟอร์มการรายงานการเดินทางไปราชการ

28. แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

29. แบบฟอร๋มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

30. แบบฟอร๋มขอพื้นที่เว็บไซต์

31. แบบฟอร๋ม ใบสมัครสมาชิก UBRU FITNESS 

แบบฟอร์มระบบงานบุคลากร

1. ใบสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย 

2. แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร

3. แบบฟอร๋มแผนพัฒนาตัวเอง (ID Plan)

4. แบบฟอร์มกรอกประวัติบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

5. แบบฟอร์มบัญชีลงเวลาและเบิกเงินของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (กศ.บป.)

6. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง 

7. แบบฟอร์มคำขอมีบัตร 

8. แบบฟอร์มบันทึกคำชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการสถานที่ราชการ

9. แบบฟอร์มแบบใบลาอุปสมบท

10. แบบฟอร์มขออนุญาตเปลี่ยนหน้าที่เวรปฏิบัติการ/ตรวจเวร

11. แบบฟอร์มหนังสือสัญญาสวัสดิการเงินกู้ กองทุนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

12. แบบฟอร์มหนังสือขอลาออก

13. แบบฟอร์มหนังสือขอยกเลิกวันลา

14. แบบฟอร์มหนังสือขอลาพักผ่อน

15. แบบฟอร์มขอลาไปช่วยเหลือภริยาคลอดบุตร 

16. แบบฟอร๋มบันทึกเหตุการณ์ประจำวัน การปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการในเวลากลางคืน

แบบฟอร์มงานวิเทศสัมพันธ์ 

1. คำขอรับใบอนุญาตทำงาน (Application for a work permit)

2. คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (Application for a remewal of a work permit)

3. คำขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน (Application for change or Addition)

แแบบฟอร์มระบบการเรียนการสอน

1. แบบฟอร์มภาระงาน (ภาคปกติ)

2. เกณฑ์ภาระงาน และ มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของข้าราชการพลเรือน 

แบบฟอร์มอื่น ๆ

1. การกรอกข้อมูลตามพันธกิจ 9 พันธกิจ เพื่อประกอบการจัดทำรายงานประจำปี งบประมาณ 2558 

2. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ในการให้บริการชุมชน สำนักบริการวิชาการชุมชน 

Total Page Visits: 1751 - Today Page Visits: 7