กำลังประมวลผล...

24 ม.ค. 2566ใบสมัครแข่งขัน การประกอบอาหารเพื่อเป็นของฝากประจำจังหวัดอุบลราชธานี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
24 ม.ค. 2566ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง เชิญเข้าร่วมประกวดการแข่งขันประกอบอาหารเพื่อพัฒนาเป็นของฝากประจ าจังหวัดอุบลราชธานี
06 ม.ค. 2566ร่วมเล่ม-Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 10
03 ม.ค. 2566ผลการประกวดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ ภายไต้โครงการ Community Day ครั้งที่ 1 U2T จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565
15 ธ.ค. 2565ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านเข้ารอบประกวดโครงการ Community Day การประชุมบริการวิชาการระดับชาติ ครั้งที่1
09 ธ.ค. 2565ประกาศขยายเวลารับสมัครโครงการ Community Day การประชุมบริการวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 “U2C จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ถึงวันที่12 ธันวาคมนี้
30 พ.ย. 2565ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดขับร้องหมอลำกลอนทำนองอุบล ระดับมัธยมศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี
30 พ.ย. 2565แบบฟอร์มการดำเนินงานผลงานและใบสมัคร การแสดงความจำนงเข้าร่วมประกวด ผลงานการบริการวิชาการภายใต้หัวข้อ “U2C จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
30 พ.ย. 2565ประชาสัมพันธ์งานโครงการ Community Day การประชุมบริการวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 “U2C จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
06 ก.ย. 2565ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) รับผู้ที่กำลังศึกษา ม.6 ปวช. กศน. (ใช้ GPAX 4-5 ภาคเรียน) ปวส.(ใช้GPAX 2-3 ภาคเรียน)
19 ก.ค. 2565ประกาศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาการนำเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ ดีเด่น ดี และชมเชย ประจำกลุ่มย่อยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐
05 ก.ค. 2565ตารางการนำเสนองานภาคบรรยายนักศึกษาปริญญาตรีห้องย่อยที่ 5 กลุ่มภาษาและวรรณกรรม
01 ก.พ. 2566รับสมัครงานด่วน อ่านรายละเอียดและติดต่อด่วนๆ
09 ก.ย. 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น ลูกจ้างชั่วคราว(สายวิชาการ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
09 ก.ย. 2565 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง เวลารับสมัครสอบคัดเลือกอาจารย์ชาวต่างชาติ
28 มิ.ย. 2565เปิดรับสมัครลูกจ้างเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลักโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
01 มี.ค. 2564สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 15 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2-17 มีนาคม 2564
20 ก.พ. 2564การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 22 ตำแหน่ง 141 อัตรา สมัครอนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม พ.ศ. 2564
17 ก.พ. 2564กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 จำนวนหลายตำแหน่งทั่วประเทศ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9-31 มีนาคม 2564
11 ก.พ. 2564 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง
03 ก.พ. 2564กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 3ตำแหน่ง 631 อัตรา
02 ก.พ. 2564ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
15 ก.ค. 2563ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ขยายเวาลรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว
03 ก.ค. 2563มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพิ่ม!!!!! รับสมัครบัณฑิตจบใหม่ที่ว่างงาน และประชาชนทั่วไป เพื่อเข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เฟส 2 จำนวน 280 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท
03 พ.ค. 2564มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเปิดรับการเสนอราคาและคัดเลือกผู้ดำเนินการจำหน่ายดอกไม้และสินค้า ในงานถ่ายภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
15 มิ.ย. 2563ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการปฐมพยาบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มิ.ย. 2563มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประมูลขายสิ่งปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุ
25 พ.ค. 2563ยกเลิกประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการปฐมพยาบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก
25 พ.ค. 2563ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการปฐมพยาบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 พ.ค. 2563ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การประมูลขายสิ่งปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุ