กำลังประมวลผล...

05 ม.ค. 2565รายชื่อบทความทั้งหมดที่ผ่านการพิจารณา การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
04 ม.ค. 2565ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๑๐) ลงวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
28 ธ.ค. 2564 กำหนดการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐
02 ธ.ค. 2564รวมเล่ม-Proceeding-การประชุมวิชาการระดับชติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
02 ธ.ค. 2564รวมเล่ม-Proceeding-การประชุมวิชาการระดับชติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
02 ธ.ค. 2564กำหนดการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ วิจัยและนวัตกรรม : การพัฒนาท้องถิ่นในภูมิทัศน์ใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ ๑๑-๑๓ มกราคม ๒๕๖๕
15 ต.ค. 2564แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ
06 ก.ย. 2564ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
06 ส.ค. 2564ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลบทความดีเด่นประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๙ “นวัตกรรมทางสังคม : การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” (เพิ่มเติม)
01 ส.ค. 2564รวมลิงค์ เพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติครับที่ 9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30.17.00 น.
01 ส.ค. 2564ตารางนำเสนอผลงานบทความวิจัย/บทความวิชาการ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๔
30 ก.ค. 2564ตารางนำเสนอผลงานบทความวิจัย/บทความวิชาการ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๔
01 มี.ค. 2564สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 15 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2-17 มีนาคม 2564
20 ก.พ. 2564การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 22 ตำแหน่ง 141 อัตรา สมัครอนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม พ.ศ. 2564
17 ก.พ. 2564กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 จำนวนหลายตำแหน่งทั่วประเทศ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9-31 มีนาคม 2564
11 ก.พ. 2564 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง
03 ก.พ. 2564กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 3ตำแหน่ง 631 อัตรา
02 ก.พ. 2564ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
15 ก.ค. 2563ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ขยายเวาลรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว
03 ก.ค. 2563มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพิ่ม!!!!! รับสมัครบัณฑิตจบใหม่ที่ว่างงาน และประชาชนทั่วไป เพื่อเข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เฟส 2 จำนวน 280 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท
15 มิ.ย. 2563ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
25 พ.ค. 2563รับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศ Recruitment Announcement Position an English Instructor
03 พ.ค. 2564มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเปิดรับการเสนอราคาและคัดเลือกผู้ดำเนินการจำหน่ายดอกไม้และสินค้า ในงานถ่ายภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
15 มิ.ย. 2563ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการปฐมพยาบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มิ.ย. 2563มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประมูลขายสิ่งปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุ
25 พ.ค. 2563ยกเลิกประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการปฐมพยาบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก
25 พ.ค. 2563ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการปฐมพยาบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 พ.ค. 2563ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การประมูลขายสิ่งปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุ
*** ไม่พบข่าวประกาศนี้ ***