กำลังดู 1 คน

ออนไลน์วันนี้ 14 คน

ทั้งหมด 11,868 ครั้ง

กำหนดการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ วิจัยและนวัตกรรม : การพัฒนาท้องถิ่นในภูมิทัศน์ใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ ๑๑-๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

ผู้ประกาศ: ADMIN | วันที่ประกาศ: 02 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน 446 | ประชาสัมพันธ์


กำหนดการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐
 
วิจัยและนวัตกรรม : การพัฒนาท้องถิ่นในภูมิทัศน์ใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วันที่ ๑๑-๑๓ มกราคม ๒๕๖๕
ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วัน อังคาร ที่ ๑๑  มกราคม ๒๕๖๕
 

ลำดับ เวลา รายการ
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. - ลงทะเบียนร่วมงาน
๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. - รับชมการบรรเลงของวงออร์เคสตรา จากหลักสูตรดนตรี
- รับชมการแสดงจากนักศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์
- รับชมการแสดงของน้องหล่า ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. กล่าวต้อนรับและความเป็นมาในการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ ทาปทา 
      คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
พิธีมอบรางวัล   
 • นักบริหารดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕
 • อาจารย์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕
 • บุคลากรดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕
 • ถ่ายภาพร่วมกัน
๔. ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  
๕. ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
 
นำเสนอผลงานวิชาการกลุ่มย่อย  ผลงานของนักศึกษา
ห้องย่อยที่ ๑ ภาษาและวรรณกรรม
ห้องย่อยที่ ๒ การท่องเที่ยว โรงแรม
ห้องย่อยที่ ๓ งานสร้างสรรค์ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
ห้องย่อยที่ ๔ รัฐศาสตร์ ปกครองท้องถิ่นและการพัฒนาสังคม/ชุมชน
 
 
 
 
 
 
วัน พุธ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕
 

ลำดับ เวลา รายการ
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. - ลงทะเบียนร่วมงาน
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. - รับชมวีดีทัศน์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- รับชมการแสดงผลงานวิจัยของหลักสูตรนาฏศิลป์และการละคร
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. พิธีเปิด  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐
กล่าวรายงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เลียงจินดาถาวร
                       รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
กล่าวเปิดโดย      รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล 
                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
พิธีมอบรางวัล
 • พัฒนคุณากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • นักวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕
 • นักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕
 • ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕
 • องค์ปาฐก
 • มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกเจ้าภาพร่วม
 • มอบของที่ระลึกแขกผู้มีเกียรติ
 • ถ่ายภาพร่วมกัน
๕. ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง วิจัยและนวัตกรรม : การพัฒนาท้องถิ่นในภูมิทัศน์ใหม่
          โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี 
          ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล
๖. ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  
๗. ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
 
นำเสนอผลงานวิชาการกลุ่มย่อย
กลุ่มที่ ๑  ภาษา และวรรณกรรม                     
กลุ่มที่ ๒  ศิลปะและดนตรี                            
กลุ่มที่ ๓  วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว               
กลุ่มที่ ๔  รัฐประศาสนศาสตร์ ปกครองท้องถิ่น พัฒนาสังคม/ชุมชน       
  
  
วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕
          ศึกษาดูงาน บทเรียนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการส่งเสริมกลุ่มสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก และการเลี้ยงหอยขม หอยเชอรี่ ปูนา และปลาไหล
 
ลำดับ เวลา รายการ
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ ขึ้นรถพร้อมกันหน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินทางไปศึกษาดูงานการพัฒนาท้องถิ่น ที่ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
๐๙.๐๙ - ๑๐.๐๐ กราบเจดีย์ ๓ สมเด็จ เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของเจดีย์ ที่วัดบ้านแคน ตำบลดอนมดแดง
๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ เดินทางสู่กลุ่มสตรีสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก บ้านโนนแดง หมู่ 11 ตำบลดอนมดแดง
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้ กับกลุ่มสตรีสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ รับประทานอาหารกลางวันที่บ้านโนนแดง
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ เดินทางสู่ดอนมดแดงฟาร์มฮัก
๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ ศึกษาดูงาน การเลี้ยงหอยขม หอยเชอรี่ ปูนา ปลาไหล ขีดอีโม่ จิ้งหรีดแมงจิโปม (จิ้งหรีดใหญ่) และการทำเกษตรผสมผสาน ของดอนมดแดงฟาร์มฮัก
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ เดินทางกลับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
 
หมายเหตุ
         
          กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม